OBCHODNÉ PODMIENKY

čl. 1 Všeobecné ustanovenia
Tieto obchodné podmienkyupravujú práva a povinnosti spoločnosti Peter Kopáčik - Moto so sídlom Vinohradnícka 19, Šaľa, 92701, Slovenská republika, IČO: 37515781, zapísaná v živnostenskom registri pod císlom: 405-6725 (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len„Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.lucas-moto.sk (ďalej len „www.lucas-moto.sk") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcima Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu nainternete (ďalej len „Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúcispolu ďalej len „Zmluvné strany"). Tieto obchodné podmienky platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednanéhoprostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.lucas-moto.sk Obchodné podmienky vstupujúdo platnosti dňom ich zverejnenia na www.lucas-moto.sk alebo lucas-moto.sk Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnýmiobchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb.Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorýpri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnejalebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniamizákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Práva Kupujúceho vo vzťahuk Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochranespotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito obchodnépodmienky nedotknuté. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá sielektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.lucas-moto.sk Elektronickou objednávkousa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu nastránke www.lucas-moto.sk a celková cena tohto tovaru, spracovanýsystémom elektronického obchodu. Tovarom sa rozumejú všetkyprodukty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na stránke www.lucas-moto.sk Kontaktné údaje Predávajúceho pre kupujúceho: Peter Kopáčik - Moto Telefónny kontakt: +421(0)911 031 131 (volať medzi 8:00 – 17:00) E- mail: info@lucas-moto.sk Proces registrácie Kupujúceho, elektronické objednanie tovaru a uskutočnenie platby zatovar elektronicky objednaný ako aj spracovanie osobných údajov Kupujúceho je chránené a zabezpečené. Osobné a dôverné informáciesú bezpečne uchovávané počas prenosu z prehliadača Kupujúceho na www.lucas-moto.sk

čl. 2 Objednávka
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkýchregistračných formulárov. Predávajúci nezodpovedá zaomeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho,že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiťe-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú velektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a tobezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci jepovinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostítýkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@lucas-moto.sk Za podstatné náležitostielektronickej objednávky sa považujú: a. Identifikácia Kupujúceho,t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko,IČO, DIČ, kontakt(telefón a e-mailová adresa); b. Kód objednávaného tovarupodľa katalógu alebo tiež jeho popis; c. Množstvo objednávanéhotovaru; d. Adresa miesta dodaniatovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byťdodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho) ; e. Okamih dodania tovaru(deň, hodina), ak sa Kupujúci dohodne s Predávajúcim odlišne ako jeuvedené v obchodných podmienkach; f. Meno a priezvisko osobyoprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údajuvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec). Ak nebude objednávkaobsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná zaneúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky ajej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje zaúplnú.

čl.3 Storno objednávky
Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jejzáväzným potvrdením zo strany Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzujeprávo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade,že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnychdní.

čl. 4 Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy
V prípade, keď je Kúpnazmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (vtomto prípade elektronický obchod na internete), má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 7 dní od prevzatia tovaru. Iba vprípade, pokiaľ by Predávajúci neodovzdal Kupujúcemu informácie,ktoré je podľa § 10 zákona č. 108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov povinný odovzdať, je táto doba 3 mesiace od prevzatia tovaru. Ak súinformácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza kukončeniu trojmesačnej doby a začína od tej doby trvať doba sedemdňová.Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 ods. 5zákona č. 108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovompredaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené doskončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť Predávajúcemuriadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu Predávajúceho, ktoráje v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovarKupujúcemu odoslaný. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr vlehote 15 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady . V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

čl. 5 Cenové podmienky
Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom www.lucas-moto.sk je uvedenávždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou zpridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak. Predávajúci si vyhradzujeprávo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na www.lucas-moto.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na www.lucas-moto.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na www.lucas-moto.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. akide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena saodlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovareobjaví cena "0,- €" alebo "1,-€", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodaťza cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť. čl. 6 Platobné podmienky Platby sa vykonávajú v EUR pričom Predávajúci vyžaduje platbu vopred. Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar kuriérskou službou po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávky na účet firmy Peter Kopáčik - Moto a variabilný symbol: číslo elektronickej objednávky.

čl. 7 Dodacie podmienky
Dodávky elektronickyobjednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne,najneskôr do 30 pracovných dní od dňa, keď Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho a to na mieste dodania uvedené v elektronickej objednávke. Kupujúci je informovaný ozaslaní tovaru e-mailom. Status elektronickej objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme. O statuse elektronickej objednávky je Kupujúci taktiež upozornený emailom. Tovar je dodávaný dopredajne Peter Kopáčik - Moto, Vinohradnícka 19, Šaľa, kde si ho Kupujúci môže prevziaťosobne. Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke. Kuriérska služba bude telefonicky kontaktovať Kupujúceho pred dodaním tovaru Kupujúcemu a záväzne si sním dohodne presný čas dodania tovaru Kupujúcemu. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol skuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu naprevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemuznáša Kupujúci. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísaťdokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou Predávajúceho Dopravca je povinný predať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca. Tovar dodáva Predávajúcivýlučne na území Slovenskej republiky. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje nazá klade predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomnéhoodsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

čl. 8 Záručné podmienky a záručnádoba
Na dodávaný tovar je Kupujúcemuposkytnutá záručná doba 24 mesiacov. Na vybrané druhy tovaru môže byť Kupujúcemu poskytnutá dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra a dodací list(doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň akozáručný doklad. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane Požadovaných dokladov. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený nas tránke www.lucas-moto.sk.

čl. 9 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia
Žiadna zo Zmluvných stránnenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci. Za udalosť vplyvom vyššejmoci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné. V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu. Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

čl.10 Záverečné ustanovenia
Pri nákupe tovaru na www.lucas-motot.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov. Predávajúci nezodpovedá zaškody spôsobené chybným pripojením na www.lucas-moto.sk Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na stránke www.lucas-moto.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo stránky www.lucas-moto.sk Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary. Predávajúci si vyhradzujeprávo tieto obchodné podmienky, kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto obchodných podmienok vstupujú doplatnosti dňom ich zverejnenia na www.lucas-moto.sk Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov nazáklade zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad azánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami Predávajúceho.

Prečítajte si rovnako i dokument Ochrana osobných údajov
 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

čl. 1 Všeobecné ustanovenia
Tento reklamačný poriadok upravuje postup obchodnej spoločnosti Peter Kopáčik - Moto so sídlom Vinohradnícka 19, 92701 Šaľa Slovenská republika, IČO: 37515781, zapísaná v živnostenskom registri pod císlom: 405-6725 (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na portáli www.lucas-moto.sk a práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany") s tým súvisiace. Postup Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného prostredníctvom elektronického obchodu na www.lucas-moto.sk ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Postup Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na www.lucas-moto.sk ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení . Kupujúci potvrdzuje odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom Predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky Predávajúcemu sa reklamačný poriadok stáva pre Kupujúceho záväzným. Reklamačný poriadok je verejne dostupný na stránke www.lucas-moto.sk

čl. 2 Kontrola tovaru pri prevzatí
Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí. Ak Kupujúci zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do dvoch dní od prevzatia zásielky, uplatniť u Predávajúceho. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované. Kupujúci je povinný Predávajúcemu reklamovať vady tovaru zakúpeného na www.lucas-moto.sk bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

čl. 3 Reklamačný formulár
Kupujúci je povinný vyplniť reklamačný formulár (ďalej len „Formulár") v nasledujúcich prípadoch:
a.) Odstúpenie od kúpnej zmluvy v 30-dňovej lehote: Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do dvoch dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Kupujúci v tomto prípade neuhrádza manipulačný poplatok v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.
b.) Odstúpenie od kúpnej zmluvy po uplynutí 30-dňovej lehoty, max. do 40 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim: Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj po uplynutí 30 dní od prevzatia tovaru max. do 40 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Kupujúci v tomto prípade uhrádza manipulačný poplatok vo výške 20% z ceny objednaného tovaru, pokrývajúci náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.
c.) Kupujúci vracia tovar, ktorý si neobjednal: V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, nezodpovedá tovaru, ktorý prevzal, Kupujúci má právo vrátiť tovar Predávajúcemu max. do 30 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok za náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s vrátením tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.

Kupujúci je povinný uviesť vo Formulári nasledujúce údaje:
a.) Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, kontakt
b.) Adresa miesta, kam bol tovar dodaný
c.) Adresa, na ktorú má byť dodaný vymenený tovar, v prípade výmeny tovaru
d.) Číslo elektronickej objednávky
e.) Dátum vystavenia elektronickej objednávky
f. ) Dátum prevzatia tovaru Kupujúcim
g.) Názov a číslo bankového účtu Kupujúceho a názov a kód banky, v ktorej je účet vedený
h.) Dátum a podpis Kupujúceho.

Ak Formulár nie je kompletne vyplnený alebo k Formuláru nie je priložený doklad o kúpe a prevzatí tovaru (ďalej len „Požadované doklady"), Predávajúci vyzve telefonicky prípadne e- mailom Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich Požadovaných dokladov. Predávajúci si zároveň bude účtovať manipulačný poplatok vo výške 20€ zahŕňajúci náklady, ktoré Predávajúcemu vznikli v dôsledku neúplne vyplneného Formulára alebo nepriložených Požadovaných dokladov. Ak sa Predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať Kupujúcemu a/alebo Kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu Predávajúceho do 7 dní od prevzatia Formulára a/alebo Požadovaných dokladov Predávajúcim, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia/reklamácie a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť Kupujúcemu na adresu uvedenú vo Formulári. Ak spolu s vyplneným Formulárom a s Požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti. Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie musí byť kompletný, nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom nepoškodenom obale. Kupujúci je povinný poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim. Kupujúci je povinný kompletne vyplnený Formulár spolu s Požadovanými dokladmi doporučene poslať spolu s tovarom, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie na adresu predajne. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku. Celková suma za tovar, ktorý bol vrátený Predávajúcemu v súlade s týmito reklamačným poriadkom, znížená o manipulačný poplatok/ poplatky, v prípadoch ustanovených v tomto reklamačnom poriadku, bude prevedená na účet Kupujúceho uvedený vo Formulári a to do 15 dní odo dňa prevzatia kompletne vyplneného Formulára spolu s Požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa vracia z dôvodu uvedeného v bode a.), b.), c.) tohto článku.

čl. 4 Záručné podmienky a záručná doba
Na dodaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 2 roky. Na vybrané druhy tovaru môže byť Kupujúcemu poskytnutá dlhšia záručná doba (3 roky, 5 rokov). Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. Kupujúci je povinný vo Formulári čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Náklady na dodanie reklamovaného tovaru Predávajúcemu uhrádza Kupujúci. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením takejto reklamácie vo výške 20€. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, tovar zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie. Predávajúci vydá Kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie, ktoré mu bude zaslané na adresu doručovania uvedenú vo Formulári. Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktorý mu bude zaslaný na adresu doručovania uvedenú vo Formulári.

čl. 5 Záverečné ustanovenia
Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny a/alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.lucas-moto.sk

Beží na PRO-CMS
Peter Kopáčik - Moto © 2019